Algemene voorwaarden

 1. Aard onderneming en doelstelling

1.1. Alles over Werk B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 59688572 en gevestigd en kantoorhoudende te (3514 AX) Utrecht aan het adres Laan van Chartroise 174, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Op verzoek wordt u een opgave toegezonden van de ondernemingsstructuur en de directie.

1.2. Alles over Werk B.V. (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: diens medewerkers) stelt zich ten doel telefonische en/of online diensten te verlenen aan particulieren en organisaties (verder te noemen: de beller), verband houdende met werkgerelateerde zaken. De precieze invulling van de dienstverlening door Alles over Werk B.V. wordt bepaald in het onderlinge contact tussen de via Alles over Werk B.V. ingeschakelde telefonische consulent(en) en de beller. De dienstverlening kan onder meer maar niet uitsluitend de volgende werkzaamheden omvatten: luisteren, meedenken, vragen stellen, vragen beantwoorden, doorverwijzen naar particuliere of overheidsinstanties dan wel (rechts)kundige specialisten voor verdere hulpverlening. De website van Alles over Werk B.V. (www.allesoverwerk.nl, verder te noemen: de website), kan hierbij een ondersteunende rol vervullen.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Alles over Werk B.V. en/of telefonische consulent(en) verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor Alles over Werk B.V. werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de organisatie van Alles over Werk B.V., hetzij daarbuiten. Hierbij worden expliciet genoemd de telefonische consulent(en) met wie Alles over Werk afzonderlijk een overeenkomst van opdracht heeft gesloten om telefonische diensten voor Alles over Werk B.V. te verlenen.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de ex-medewerkers, ex-telefonische consulent(en) en al degene die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, voor Alles over Werk B.V. werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de organisatie van Alles over Werk B.V. hebben verlaten.

2.4. Een vernietiging van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden op geen enkele wijze aan.

 1. Werkwijze en aard overeenkomst

3.1. Alles over Werk B.V. streeft ernaar met telefonische consulent(en) samen te werken die over een voldoende mate van ervaring en deskundigheid beschikken. Alles over Werk B.V. streeft ernaar via de telefonische consulent(en), ondersteund door de website, zorgvuldige, betrouwbare en actuele informatie te geven aan de personen die daar via het telefoonnummer van Alles over Werk B.V. dan wel via de website om vragen. Alles over Werk B.V. en de telefonische consulent(en) waarmee wordt samengewerkt gaan hiermee een inspanningsverbintenis aan en derhalve geen resultaatsverbintenis.

3.2. De telefonische consulent heeft bij zijn of haar werkzaamheden voor Alles over Werk B.V. de instructie af te gaan op het beeld dat de beller in het gesprek met de telefonische consulent geeft van zijn of haar situatie en de context daarvan. De aard van telefonische dienstverlening brengt echter met zich mee dat de telefonische consulent van de beller mogelijk geen compleet en correcte informatie krijgt aangeboden om dat complete en correcte beeld te kunnen vormen. Informatieuitwisseling via de telefoon, al dan niet ondersteund door de website, kan immers niet worden beschouwd ter vervanging van een consult bij bijvoorbeeld een (rechts)kundig specialist c.q. deskundige op het gebied van werkgerelateerde zaken of andersoortige hulpverlening. Alles over Werk B.V. en de telefonische consulent(en) waarmee is gecontracteerd kunnen dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de door de beller aangeboden informatie en een op basis daarvan gegeven advies, dan wel het op basis daarvan bewust dan wel onbewust achterwege laten van een advies. Alles over Werk B.V. en de telefonische consulenten waarmee wordt samengewerkt, kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die hiervan het gevolg is of kan zijn. Het voorgaande geldt ook in het geval dat informatie van de website bij de dienstverlening wordt ingezet.

3.3. Het vorenstaande geldt tevens voor de keuze om en de wijze waarop eventuele, door de telefonische consulent gegeven advie(s)(zen) al dan niet door de beller worden opgevolgd. De beller blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen situatie en voor de beslissingen die hij of zij, al dan niet naar aanleiding van een gesprek met een telefonische consulent via het nummer van Alles over Werk B.V. of de informatie op de website, neemt.

 1. Verwijzingen naar specialisten, deskundigen en andere derden

Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) kunnen de beller adviseren nadere informatie in te winnen bij een (rechts)kundig specialist c.q. deskundige op het gebied van werkgerelateerde zaken of andersoortige hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Tevens kan worden bemiddeld bij het vinden van verdere informatie c.q. bijstand via bijvoorbeeld een sollicitatietrainer, job coach, loopbaanbegeleider of jurist. Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulenten doen dit om de beller zo mogelijk verder op weg te helpen bij het beantwoorden van vragen en/of de behoefte aan informatie of advies. Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulenten hebben geen zeggenschap over de werkwijze en aanpak van deze derde partijen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de door hen aangeboden informatie, producten of diensten.

 1. Omgang, duur en beëindiging telefoongesprek

5.1. Zowel Alles over Werk B.V., de telefonische consulent(en) als de beller dienen in het telefoongesprek redelijke omgangsnormen te betrachten, waaronder vertrouwelijkheid ten aanzien van de inhoud van het gesprek. Indien de telefonische consulent van mening is dat dit niet het geval is, dat dit in redelijkheid en billijkheid niet (of niet langer) mogelijk is, of dat de door Alles over Werk B.V. beoogde vorm of invulling van de dienstverlening niet (meer) aan de orde is of zelfs wordt misbruikt, is de telefonische consulent gerechtigd de verbinding met de beller te verbreken. Voormelde omstandigheden kunnen worden aangemerkt als ‘gewichtige redenen’ zoals bedoeld in artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die dit mogelijk heeft.

5.2. Zowel de telefonische consulent als de beller zijn eenzijdig gerechtigd de verbinding te verbreken, zonder dat enig recht op schadevergoeding hieraan kan worden verbonden.

 1. Kosten

6.1. Tenzij zulks schriftelijk anders is overeengekomen omvatten de kosten van de dienstverlening van Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulenten het telefoontarief van € 0,90 per minuut. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de eigen provider

en het contract daarmee van de beller, bijkomende kosten gelden. Informatie hierover kan bij de eigen provider van de beller worden verkregen.

6.2. Behoudens andersluidende afspraken dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het aantal belminuten vastgesteld door de Provider waarmee Alles over Werk B.V. een overeenkomst voor het aanbieden van de dienstverlening heeft gesloten. De uiteindelijke kosten zijn voor de beller terug te vinden bij zijn of haar eigen telefoonprovider. Het genoemde telefoontarief dat ten goede komt aan Alles over Werk B.V. en/of telefonische consulent(en) is inclusief BTW.

6.3. Alles over Werk B.V. kan via haar website informatie aanbieden in bestanden, die tegen betaling eenmalig voor eigen gebruik kunnen worden gedownload. De prijs van het bestand wordt op de website vermeld in is inclusief BTW.

 1. Website

7.1. Vanwege de algemene aard van de website en de daarvan te downloaden bestanden, kunnen aan de inhoud op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt in individuele gevallen.

7.2. De website kan verwijzingen bevatten naar websites die door andere partijen dan Alles over Werk B.V. worden aangeboden. Dit dient uitsluitend ter informatie. Alles over Werk B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

7.3. Alles over Werk B.V. staat toe dat een link naar de website van Alles over Werk B.V. of een verwijzing naar het telefoonnummer van Alles over Werk B.V. wordt opgenomen. De inhoud van de website mag verder uitsluitend worden gebruikt om van de diensten van Alles over Werk B.V. gebruik te maken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alles over Werk B.V. mag de inhoud niet voor andere doeleinden worden ingezet, waarmee onder meer wordt gedoeld op het verveelvoudigen c.q. openbaar maken van gegevens.

 1. Communicatie

De beller verleent middels het voortzetten van het telefoongesprek nadat de verwijzing naar deze algemene voorwaarden is benoemd dan wel het op de website aanklikken van zijn of haar ‘akkoord’ toestemming om bij de communicatie met Alles over Werk B.V. van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder met name genoemd de communicatie via de telefoon en internet.

 1. Vrijwaring

De beller vrijwaart de Alles over Werk B.V. en de telefonische consulent(en) tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de beller, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van de zijde van Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en).

 1. Aansprakelijkheid

10.1. In aanvulling op vorenstaande en navolgende beperkingen van de aansprakelijkheid in de reeds genoemde omstandigheden, geldt het navolgende voor de dienstverlening van Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) in het algemeen.

10.2. Tussen Alles over Werk B.V. en de telefonische consulent(en) is per overeenkomst onder meer geregeld dat de telefonische consulent voor eigen risico de diensten verleent en dat zij, in het geval dat – onverminderd het voorgaande en onderstaande – hiervan sprake is, Alles over Werk B.V. vrijwaart van alle mogelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit de wijze waarop de opdracht door de telefonische consulent is uitgevoerd. Alles over Werk B.V. heeft immers geen directe invloed op de wijze waarop dit gebeurt en kan hier dan ook geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

10.3. Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) doen er alles aan om het gesprek met de beller mogelijk te maken, ondersteund door de website. Zij kunnen echter niet instaan voor eventuele (technische) storingen dan wel andere oorzaken die de verbinding met de beller verhinderen of doen staken. Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die dit mogelijk heeft.

10.4. Al hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden in verband met de aansprakelijkheid geldt ten aanzien van Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en), behoudens opzet of grove nalatigheid van Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) en/of indien de door Alles over Werk B.V. dan wel de telefonische consulent(en) afgesloten verzekering voor een eventuele tekortkoming een uitkering doet, met een maximum van het alsdan uit te keren bedrag.

10.5. Wanneer in het kader van een door Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) uitgevoerde opdracht, verleend door een beller, Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) aansprakelijk wordt gesteld voor door hem of haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid van Alles over Werk B.V. en/of telefonische consulent(en) die in het voorgaande niet is of niet kan worden uitgesloten, wordt erkend en/of in rechte wordt vastgesteld beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van eventueel gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Alles over Werk B.V. ligt ter inzage op het kantoor van Alles over Werk B.V. Alles over Werk B.V. heeft de telefonische consulent(en) bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht met klem geadviseerd een beroepsaanspralijkheidsverzekering aan te gaan. Of dit het geval is bij uw consulent en welke uitkeringsrechten dit, onverminderd vorenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid, kan geven, dient desgewenst bij de desbetreffende telefonische consulent te worden nagevraagd.

10.6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte telefoontarief of tarief voor een bestand van de website, of indien vorenbedoeld tarief dit bedrag te boven gaat, tot een bedrag van ten hoogste € 2.500,00.

 1. Klachten

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over onze dienstverlening, dan hoeft u niet opnieuw te bellen (dit zou immers geld kosten), maar kunt u mailen naar allesoverwerk@hotmail.com.

Alle eventuele aanspraken van bellers en derden die – onverminderd het voorgaande en onderstaande – resteren, vervallen indien deze niet per aangetekend schrijven en gemotiveerd zijn ingediend bij Alles over Werk B.V. binnen één jaar nadat de beller bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij of zij zijn aanspraken baseert.

 1. Rechtskeuze en forumbeding

Op de rechtsverhouding tussen Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulenten en de beller zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter te Utrecht zal bevoegd zijn van enig geschil met Alles over Werk B.V. en/of de telefonische consulent(en) kennis te nemen.