Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, wat houdt deze in?

Transparante arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingegaan. Wat houdt deze wet in?

De belangrijkste zaken van deze wet, die per 1 augustus 2022 van kracht is, zijn:

  • De kosten van verplichte opleidingen moeten worden vergoed door de werkgever. De werkgever mag deze dus niet doorbelasten aan de werknemer, óók niet in een studiekostenbeding.
  • De werkgever kan nevenarbeid alleen weigeren als er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is. In principe is de werknemer dus vrij om nevenwerkzaamheden elders te verrichten.
  • Extra verplichtingen voor werkgever m.b.t. elektronische en schriftelijke informatieverstrekking
  • Werknemer mag een verzoek indienen tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden, dus meer duidelijkheid en zekerheid
  • De positie van werknemers met een onvoorspelbare werkpatroon (zoals oproepkrachten en nul-uren oproepkrachten) wordt versterkt

Let op: de aanpassingen aan de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn óók van toepassing op arbeidsovereenkomsten die vóór deze datum zijn aangegaan.

Per onderwerp uitgebreid toegelicht:

STUDIEKOSTENBEDING

De werkgever is nu verplicht zelf te betalen voor opleidingen voor werknemers die verplicht zijn op grond van de wet of CAO. Het is voor deze opleidingen NIET langer toegestaan om een studiekosten (terugbetalings-)regeling af te spreken met de medewerker.

Let op: het gaat hierbij niet om scholing voor het verkrijgen of behouden van een beroepskwalificatie waarover de werknemer al bij eerste aanvang van de werkzaamheden dient te beschikken, zoals een onderwijsbevoegdheid om les te kunnen geven op een school.

NEVENWERKZAAMHEDEN

Een werkgever mag een werknemer NIET meer belemmeren om buiten het werkrooster nevenwerkzaamheden voor anderen (of voor zichzelf) te verrichten, tenzij de werkgever een objectieve reden heeft voor een verbod. Hierbij moet je denken aan o.a. gezondheid en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten.

INFORMATIEVERPLICHTING

Als werkgever moet je werknemers bij indiensttreding schriftelijke (of elektronisch) informatie verstrekken over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn alsmede de rechten en plichten. Werkgevers moeten vanaf nu  dus meer informatie verstrekken (en wel binnen een week na de eerste werkdag).

VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN

Een werknemer mag, zodra deze 26 weken in dienst is, een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werkgever moet binnen een maand een besluit nemen over dit verzoek (indien een werkgever minder dan 10 werknemers heeft geldt een deadline van 3 maanden). Als er binnen de deadline geen antwoord is gegeven wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

ONVOORSPELBAAR WERKPATROON

Er is sprake van een onvoorspelbaar werkpatroon wanneer de tijdstippen waarop het merendeel van de arbeid wordt verricht door de werkgever bepaald wordt en dus niet vooraf bekend is.

De nieuwe wetgeving is er vooral voor oproepkrachten. Deze kunnen alleen nog worden opgeroepen op vooraf afgesproken dagen en uren. Als zij worden opgeroepen buiten de afgesproken dagen of uren mogen ze het werk weigeren. Ook mogen oproepkrachten niet (te) kort voorafgaand aan de arbeid opgeroepen worden. In de richtlijn benoemen ze daarbij een termijn van 4 dagen. De termijn van 4 dagen kan bij CAO verkort worden tot maximaal 24 uur.

Heb je vragen, wil je meer weten of wil je jouw eigen, specifieke situatie bepreken?

Bel een adviseur van Alles Over Werk op 0900 – 0913 (0,90 pm)

Bel ons 0900 – 0913 (0,90 p.m.)