Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Opzegging is echter wel vereist sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (2015).

Ook al eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege, opzeggen is een vereiste en wel uiterlijk een maand voor afloop van de overeenkomst. Het is belangrijk dat u dit ook schriftelijk vastlegt.
Indien men niets met elkaar afspreekt voor de einddatum en de werknemer zet zijn werkzaamheden na de einddatum voort, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, onder dezelfde voorwaarden, voor maximaal één jaar.

Te laat opgezegd
Indien u te laat bent met aanzeggen, dan bent u een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris of een evenredige vergoeding; bent u 1 week te laat, dan dient u één weeksalaris extra te betalen.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan per 1 januari 2015 twee x tijdelijk worden verlengd binnen een periode van in totaal 24 maanden. Vanaf deze periode kan een werknemer aanspraak maken op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dus niet van rechtswege. Men moet dan (beide kanten) wel rekening houden met de opzegtermijn.

Heeft u vragen over (vormen van) arbeidsovereenkomsten of wilt u meer weten over arbeidsovereenkomsten die van rechtswege eindigen?

Bel 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).

Onze experts weten er meer van!